Язык интерфейса: Русский
Язык интерфейса: Английский
Դիպված N 37 Դպրոցական մարդասպանը
Media Info

Title - Դիպված N 37 Դպրոցական մարդասպանը

Year -

Duration - 00:50:29

Produced By - Zaven Harutyunyan

Director - Ashot Akhinyan

Category - Television

Language - Armenian


О фильме
A TV talk-show on human destinies.The characters to be discussed are both wellknown and unknown to the viewers.In the first part of the talk-show the identity of the "hero" is unknown.He or she enters the sdudio after his or her "dipvats" (life incident) has been discussed by the guests of the program.The show ends with "surprises" for the character.Each show starts and ends with a philosophical or poetic saying. / Հաղորդաշար է մարդկային ճակատագրերի մասին:Հաղորդումների հերոսներ են ինչպես հայտնի ու անվանի,այնպես էլ անհայտ մարդիկ:Հաղորդման առաջին մասում անհայտ է հերոսի ով լինելը, և նա տաղավար է մտնում իր կողմից առաջադրված հարցի և իր կյանքի դիպվածի քննարկումից հետո:Հաղորդումն ավարտվում է հերոսին մատուցված անակնկալներով:Յուրաքանչյուր հաղորդում սկսվում և ավարտվում է խոհափիլիսոփայական ասույթով,թևավոր խոսքով:

Comments
Back to the player